Castellets historia Under 1600-talet skakades Europa av Trettioåriga kriget och Sverige, vid denna tid en ren militärstat, drog nytta av detta kaos. Den danska dominansen i Östersjön bröts definitivt 1658 genom freden i Roskilde. Nu var stormakten Sverige som störst.

Blekinge utgjorde ett gränsland som ständigt hotades av krigiska hemsökelser. Både svenska och danska arméer drog härjande genom landskapet. Bönderna i gränsområdet deltog ogärna i konflikterna. Gränshandeln var stor. Skogs- och köttprodukter, oxar och järn fördes från södra Småland ner till de blekingska hamnarna.

Här börjar Castellets historia.
Följ länk ovan (rubriken) eller här.

Boön  År 1658 var kriget mellan Sverige och Danmark över och freden i Roskilde klar. Till dessa nyvunna områden kom Sveriges dåvarande kung Karl X Gustaf, tillsammans med sin generalkvartermästare Erik Dahlberg. Kanske var det på Boön de båda stod och blickade in mot fiskesamhället Bodekull, som efter Ronneby var Blekinges viktigaste utskeppningshamn och som på kungens order kom att bli staden Karlshamn. På Boöns insida och norrut fanns en väl skyddad plats för en örlogsflotta i vinterkvarter — med en nästan isfri hamn. Här kunde fartygen segla ut tidigt om våren, för att med gynnsamma vindar upprätthålla makten över Östersjön. Läs mer om Boön här.

På kungens order anlades ett skeppsvarv och en skans till dess och stadens försvar. Av dessa återstår idag inte mycket. Det mesta är raserat och överväxt av vegetation, endast tysta minnen från gångna tider. Men senare historia är bättre bevarad ....